2016 m. finansavimo konkursai

 Įvykę konkursai:
- 2016 m. VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS
- 2016 m. „SPORTAS – RYŠYS SU LIETUVA“
- 2016 m „SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“
Pastaba: Pilnus konkursų
aprašymus rasite žemiau esančiame tekste.

2016 m. VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens.

Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija arba viešoji įstaiga ir kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja kūno kultūrą ir sportą.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos iki 2016 m. liepos 20 d.

Projektai vykdomi nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki gruodžio 29 d.

Konkursas vykdomas pagal Vaikų mokymo plaukti projektų konkurso sąlygas ir Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą.

Konkursui skirta 144 000 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Lėšos skiriamos pagal dalyvių skaičių, už vieną projekte dalyvaujantį vaiką skiriant iki 2,28 eurų vienam užsiėmimui.

Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais turi būti pateikta iki 2016 m. liepos 20 d. adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.

Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso sąlygos (1.9 Mb)

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)

KONKURSUI TEIKIAMI DOKUMENTAI:
1 priedas (paraiška)
• 2 priedas (planas)
• 3 priedas (sąmata)
• Organizacijos teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija
Deklaracija (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 6 priede nurodytą formą)
• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar jos teritorinių padalinių) patvirtinimas, kad nėra aplinkybių, nurodytų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 13.2 punkte
Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių) sąrašas (pavyzdys)
Laisvos formos įsipareigojimas dėl dalies (ne mažesnės kaip 10 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo programos įgyvendinimui (pavyzdys)
• Dokumentas arba tinkamai patvirtinta jo kopija dėl teisės naudotis baseinu projekte nurodytais tikslais
• Pareiškėjo darbuotojų, kurie dalyvaus praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, gyvenimo aprašymai (CV) ir teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas suteikiančio dokumento (aukštojo sporto krypties išsilavinimo arba galiojančio kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo) kopija.

Atkreiptinas dėmesys į šiuos Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo punktus, pagal kuriuos, be kitų, projekto vykdytojai privalo:
39.4. naudojant projekto įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;
39.5. projekto įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas laikyti atskiroje sąskaitoje banke.

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma
• Lėšų poreikis ketvirčiais
• Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (sutarties 1 priedas)

• Programos įgyvendinimo priemonių planas (sutarties 2 priedas)

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):
• Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1), (teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui)

• Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2), (teikiamas pasibaigus ketvirčiui)

• Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (konkurso sąlygų 4 priedas)

Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso 5 priedas (PAŽYMĖJIMAS)

LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

• Bendrais klausimais – Inga Gerulskienė (el. paštas inga.gerulskiene@kksd.lt, tel. (8 5) 233 65 57). Liepos 4–29 dienomis – Milda Laurutėnaitė (milda.laurutenaite@kksd.lt, tel.: (5-8 5) 213 54 01)

• Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas vita.bieliauskiene@kksd.lt, tel. 8-5 233 61 57)
 2016 M. UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS „SPORTAS – RYŠYS SU LIETUVA“

 

2016 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. TV-77
Dėl lėšų skyrimo (pakeitimas)


2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. TV-72
Dėl lėšų skyrimo 

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą)


Dėmesio: paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2016 m. kovo 1 d.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2016-ųjų metų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiškas. Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. sausio 1 iki vasario 15 dienos. Projektų paraiškas gali teikti tik užsienio lietuvių organizacijos.

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportas– ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašą.

Konkursui skirta 13 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir apimti vieną arba abi iš šių veiklų:
- lietuvių bendruomenės narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimas;
- užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas per kūno kultūrą ir (ar) sportą.

Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais, nurodytais Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 5 punkte turi būti pateikta adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):  

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):

LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas milda.laurutenaite@kksd.lt, mob. tel. 8-6 98 77 613)
                                        Inga Gerulskienė (el. paštas inga.gerulskiene@kksd.lt, tel. (8 5) 233 65 57) 
Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas vita.bieliauskiene@kksd.lt, tel. 8-5 233 61 57)

 


2016 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS 
„SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“  

 

2016 M. KONKURSO SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

2016 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. TV-95
Dėl lėšų skyrimo 

2016 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. TV-75
Dėl lėšų skyrimo (pakeitimas)


2016 m. gegužės 17 d. raštas Nr. S-687 bendruomeninėms organzacijoms
Raštas
2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. TV-67
Dėl lėšų skyrimo

 

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):

 


Sutarties ir jo priedų formos:
- Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma

- Lėšų poreikis ketvirčiais

- Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (sutarties 1 priedas)

- Programos įgyvendinimo priemonių planas (sutarties 2 priedas)

----------

2016-03-24 Informacija dėl projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“

Baigėsi projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ skirtas paraiškų teikimo laikas. Kūno kultūros ir sporto departamentui buvo pateiktos 242 paraiškos.

Šiuo metu vyksta gautų paraiškų techninės atitikties teisės aktams vertinimas bei informacijos tikslinimas su pareiškėjais. Gavus visą reikiamą informaciją dėl paraiškų tinkamumo, jos bus vertinamos komisijos posėdyje.

Dėl paraiškų gausos, jų vertinimas gali užtrukti iki dviejų mėnesių.

Informacija apie komisijos sprendimą dėl lėšų skyrimo / neskyrimo bus suteikta kiekvienam pareiškėjui paraiškoje nurodytais kontaktais.

 ------

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“. Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.

Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. 

Bendruomeninė organizacija, tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki kovo 1d. 

Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių. 

Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. 

Konkursui skirta 59 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais turi būti pateikta iki 2016 m. kovo 1 d. adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. 

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas milda.laurutenaite@kksd.lt, mob. tel. 8-6 98 77 613)
                                        Inga Gerulskienė (el. paštas inga.gerulskiene@kksd.lt, tel. (8 5) 233 65 57) 
Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas vita.bieliauskiene@kksd.lt, tel. 8-5 233 61 57)

 

 PASIBAIGĘ KONKURSAI


„SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ 


2015  M. UŽSIENIO LIETUVIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAI

 

SPORTO KLUBAI BENDRUOMENĖMS

Apie konkursą:

Kūno kultūros ir sporto departamentas šiais metais pradėjo naują projektų finansavimo konkursą „Sporto klubai bendruomenėms“, kuriame kviečia dalyvauti nevyriausybines organizacijas. Konkurso tikslas – labiau įtraukti įvairaus amžiaus gyventojus į sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo veiklą, suteikiant sporto klubuose dirbantiems kūno kultūros ir sporto specialistams daugiau galimybių pasiekti bendruomenės gyventojus.

Visam projektui šiais metais skirta 300 tūkst. litų. Pirmasis paraiškų teikimo etapas vyko pavasarį, kovo-balandžio mėnesiais, atrinkta augiau kaip 30 paraiškų pusei projekto sumos. Dabar skelbiamas antrasis etapas – likusiai finansavimo daliai.

Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, kuris ilgainiui turėtų tapti kiekvieno žmogaus gyvenimo įpročiu, prilygstančiu kvėpavimui, valgymui, miegojimui. Žmonės dažnai nežino, kokių galimybių savarankiškam  mankštinimuisi ir neprofesionaliam sportavimui yra jų gyvenamojoje vietovėje. Profesionalų patarimai ir konsultacijos, kaip išnaudoti esamą sporto infrastruktūrą, lauko treniruoklius bei taisyklingai atlikti tam tikrus pratimus, leistų išmokti praktikuotis savarankiškai. Be to, miškuose, parkuose galima vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis, išmėginti sportinį ėjimą, lengvą ristelę arba paprastą ėjimą su kvėpavimo pratimais. Tokia infrastruktūra daug arba nieko nekainuoja, tereikia sporto specialisto, kuris patartų, parinktų tinkamiausią mankštą, atsižvelgiant į amžiaus ir fizinio parengtumo lygį.

Šiuo konkursu taip pat siekiama kuo plačiau paskleisti informaciją apie įvairias sporto šakas. Tikimasi, kad sporto specialistai ves užsiėmimus vietos bendruomenei, lankysis mokyklose, kūno kultūros pamokose arba sporto būreliuose, o šių užsiėmimų metu mokiniai galės susipažinti ir išbandyti tas sporto šakas, kurios jų mokykloje dėl vienų ar kitų priežasčių nevyksta. Kartu mokiniai geriau susipažintų su galimybėmis sportuoti jų savivaldybėje veikiančiuose sporto klubuose bei sporto mokymo įstaigose.

Šis projektų konkursas rengiamas atsižvelgiant į tai, jog 2014 m. Europos Sąjungoje minimi kaip  „Piliečių metai“, Lietuvoje  Seimo nutarimu jie paskelbti  „Vaikų sveikatos metais“, o 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu priimtoje Tarybos rekomendacijoje dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įtvirtintos nuostatos įvairiomis priemonėmis skatinti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą ir šalims narėms vykdyti tokių programų stebėseną.

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens.

Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija arba viešoji įstaiga ir kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja kūno kultūrą ir sportą.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos iki 2016 m. liepos 20 d

Projektai vykdomi nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki gruodžio 29 d.

Konkursas vykdomas pagal Vaikų mokymo plaukti projektų konkurso sąlygas ir Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą.

Konkursui skirta 144 000 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Lėšos skiriamos pagal dalyvių skaičių, už vieną projekte dalyvaujantį vaiką skiriant iki 2,28 eurų vienam užsiėmimui.

Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais turi būti pateikta iki 2016 m. liepos 20 d. adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. 

Vaikų mokymo plaukti projektų konkurso sąlygos

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)

KONKURSUI TEIKIAMI DOKUMENTAI:

 • 1 priedas (paraiška)
 • 2 priedas (planas)
 • 3 priedas (sąmata)
 • Organizacijos teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija
 • Deklaracija  (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 6 priede nurodytą formą)
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar jos teritorinių padalinių) patvirtinimas, kad nėra aplinkybių, nurodytų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 13.2 punkte
 • Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių) sąrašas (pavyzdys)
 • Laisvos formos įsipareigojimas dėl dalies (ne mažesnės kaip 10 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo programos įgyvendinimui (pavyzdys)
 • Dokumentas arba tinkamai patvirtinta jo kopija dėl teisės naudotis baseinu projekte nurodytais tikslais
 • Pareiškėjo darbuotojų, kurie dalyvaus praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, gyvenimo aprašymai (CV) ir teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas suteikiančio dokumento (aukštojo sporto krypties išsilavinimo arba galiojančio kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo) kopija.

Atkreiptinas dėmesys į šiuos Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo punktus, pagal kuriuos, be kitų, projekto vykdytojai privalo:

39.4. naudojant projekto įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

39.5. projekto įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas laikyti atskiroje sąskaitoje banke.

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):

LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • Bendrais klausimais – Inga Gerulskienė (el. paštas inga.gerulskiene@kksd.lt, tel. (8 5) 233 65 57). Liepos 4–29 dienomis – Milda Laurutėnaitė (milda.laurutenaite@kksd.lt, tel.: (5-8 5) 213 54 01) 
 • Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas vita.bieliauskiene@kksd.lt, tel.  8-5 233 61 57)
Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Atnaujinta: 2017-01-02 11:26:28

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai