Finansavimo konkursai

Nuo 2017-09-15 naujausia įstaigos informacija skelbiama naujoje interneto svetainėje adresu www.kksd.lrv.lt

VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO  KONKURSAS

 

Įsakymas (2017 m. gegužės 19 d. Nr. TV-58) dėl lėšų skyrimo Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursui (ir protokolas)

- Sutarties forma
- Sąmatos forma
- Priemonių planas

ATASKAITŲ FORMOS: 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  skelbia Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – išmokyti plaukti kuo daugiau šalies vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. 2017 metais konkurso finansavimui departamentas skyrė 214 000 eurų.

Paraiškas konkursui gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija arba viešoji įstaiga ir kurių steigimo dokumentuose įtvirtintos veiklos susijusios su kūno kultūra ir sportu.

Projekto dalyvių tikslinė grupė – 8–10 metų amžiaus vaikai.

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. papildomą finansavimą iš projekto partnerių, rėmėjų, nuosavų lėšų ar kitų šaltinių.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. kovo 1 d.  iki kovo 30 d.

Projektai turi būti įgyvendinami
2017 m. rugsėjo 1 d.gruodžio 29 d. 

Užpildyta paraiškos forma su priedais (originalai) ir kitais dokumentais vienu egzemplioriumi turi būti pateikti departamentui iki 2017 m. kovo 30 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.

Skyrus lėšų projektui, Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos.

 KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:

 

 TAIP PAT PATEIKIAMA:

 • tinkamai patvirtinta organizacijos įstatų kopija
 • laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui
 • pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas
 • deklaracija (pagal čia pateikiamą formą)
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad organizacija neskolinga valstybės biudžetui
 • dokumentas arba tinkamai patvirtinta jo kopija dėl teisės naudotis baseinu projekte nurodytais tikslais
 • pareiškėjo darbuotojų, kurie dalyvaus praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, gyvenimo aprašymai (CV) ir teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas suteikiančio dokumento (aukštojo sporto krypties išsilavinimo tinkamai patvirtinta kopija) arba galiojančio kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo numeris (asmenų, dalyvausiančių praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, vardai, pavardės bei jų turimų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas, numeriai nurodomi paraiškos 7 punkte kartu su projekto aprašymu)
 • pareiškėjo arba partnerio įsipareigojimo raštą nuosavomis lėšomis užtikrinti antrąjį mokymo plaukti ciklą (10 pratybų) per pirmąjį 2018 metų pusmetį raštą (teikiamas siekiant atitikti prioritetą)

 KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • Bendrais klausimais – Inga Gerulskienė
 • Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės logotipas ( Logotipas (jpg formatu)  Logotipas (cdr formatu) Logotipo erdvės zona (jpg formatu))

2017-ųjų Sporto metų logotipas

Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursui gautų paraiškų registras. 

2017 m. balandžio 19 d. įsakymas dėl lėšų skyrimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ projektams (su protokolu)

- Sutarties forma
- Sąmatos forma
- Priemonių planas

Paraiškų 2017 m. konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ registras 

ATASKAITŲ FORMOS: 

2017 M.  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO  KONKURSAS „SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“. Konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą, pažymėti 2017– uosius Sporto metus. 2017 m. konkurso finansavimui departamentas skyrė 59 000 eurų.

Paraiškas konkursui gali teikti:
-          teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą;
-          kurios veikia ne mažiau kaip dvejus metus, turi ne mažiau kaip 30 narių;
-          kurios per paskutinius kalendorinius metus (t.y. 2016 m.) nėra gavę departamento konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ skirtų lėšų.

Projekto dalyvių tikslinė grupė – gyventojai kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra pareiškėjo atstovaujamoje teritorijoje. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. papildomą finansavimą iš projekto partnerių, rėmėjų, nuosavų lėšų ar kitų šaltinių.
Bendruomeninė organizacija,  tai  asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. vasario 1 d.  iki vasario 28 d.
Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių.
Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“ ir turi būti baigti įgyvendinti iki 2017 m. lapkričio 30 d. 
Užpildyta paraiškos forma su priedais (originalai) (1 egz.), turi būti pateikti departamentui iki 2017 m. vasario 28 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. Paraišką ir jos priedus pasirašo organizacijos vadovas, arba jo įgaliotas asmuo.

Skyrus lėšų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos. Jeigu pareiškėjas nenumatys sudaryti sutarties, apie tai per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie skirtas lėšas, turės pranešti departamentui.

 KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:

 TAIP PAT PATEIKIAMA:

 • teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija.
 • laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui.
 • bendruomenės narių sąrašas.
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad neskolingi valstybės biudžetui.

 KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 • Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė
 • Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 

 


2017 m. balandžio 4 d. įsakymas dėl lėšų skyrimo konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“ projektams (su protokolu) 

- Sutarties forma
- Sąmatos forma
- Priemonių planas

2017 m. užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursas „Sportas – ryšys su lietuva“ gautų paraiškų registras 

 

ATASKAITŲ FORMOS: 

 


2017 M. UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS „SPORTAS – RYŠYS SU LIETUVA“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia užsienio lietuvių organizacijų  2017-ųjų metų  kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiškas. 2017 m. konkurso finansavimui departamentas skyrė 13000 eurų. 

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. sausio 2 iki vasario 15 dienos imtinai. Projektų paraiškas gali teikti užsienio lietuvių organizacijos, suprantamos kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių, kurios viena iš veiklos rūšių yra kūno kultūros ir (ar) sporto plėtojimas ir turinti savo atskirą sąskaitą kredito įstaigoje.Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2017 m. lapkričio 30 d.       

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų  kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo  konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“tvarkos aprašą. Projektai turi būti orientuoti į kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir apimti vieną arba abi iš šių veiklų:

 pareiškėjo narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimas;
 užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas per kūno kultūrą ir (ar) sportą. 

Užpildyta paraiškos forma su priedais, turi būti pateikta departamentui iki 2017 m. vasario 15 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. Paraišką ir jos priedus pasirašo organizacijos vadovas, arba  jo įgaliotas asmuo.  

Skyrus lėšų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių  dienųnuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos. Jeigu pareiškėjas nenumatys sudaryti sutarties, apie tai per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie skirtas lėšas, turės pranešti departamentui. 

Pasirašius sutartį 50 proc. skirtų lėšų bus  pervedama į pareiškėjo sutartyje nurodytą atskirą projekto lėšų sąskaitą, likusi, pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidų dalis  bus sumokama per 15 kalendorinių dienų po ataskaitų pateikimo. Nepateikus projektų įgyvendinimo ataskaitų,  per sutartyje nurodytą laiką, pareiškėjas privalės grąžinti lėšas.

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
  Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo  konkurso  „Sportas– ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašas.
  Paraiška (aprašo 1 priedas).
  Deklaracija (aprašo 2 priedas).
  Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas (3 priedas).

Taip pat pateikiama:
• teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija.
• laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė
Finansiniais klausimais – Vita BieliauskienėPASIBAIGĘ KONKURSAI

- 2016 metų finansavimo konkursai


Atnaujinta: 2018-02-02 13:44:41

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai