Finansavimo konkursai


2017 M. UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS „SPORTAS – RYŠYS SU LIETUVA“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia užsienio lietuvių organizacijų  2017-ųjų metų  kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiškas. 2017 m. konkurso finansavimui departamentas skyrė 13000 eurų. 

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. sausio 2 iki vasario 15 dienos imtinai. Projektų paraiškas gali teikti užsienio lietuvių organizacijos, suprantamos kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių, kurios viena iš veiklos rūšių yra kūno kultūros ir (ar) sporto plėtojimas ir turinti savo atskirą sąskaitą kredito įstaigoje.Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2017 m. lapkričio 30 d.       

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų  kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo  konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“tvarkos aprašą. Projektai turi būti orientuoti į kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir apimti vieną arba abi iš šių veiklų:

 pareiškėjo narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimas;
 užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas per kūno kultūrą ir (ar) sportą. 

Užpildyta paraiškos forma su priedais, turi būti pateikta departamentui iki 2017 m. vasario 15 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. Paraišką ir jos priedus pasirašo organizacijos vadovas, arba  jo įgaliotas asmuo.  

Skyrus lėšų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių  dienųnuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos. Jeigu pareiškėjas nenumatys sudaryti sutarties, apie tai per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie skirtas lėšas, turės pranešti departamentui. 

Pasirašius sutartį 50 proc. skirtų lėšų bus  pervedama į pareiškėjo sutartyje nurodytą atskirą projekto lėšų sąskaitą, likusi, pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidų dalis  bus sumokama per 15 kalendorinių dienų po ataskaitų pateikimo. Nepateikus projektų įgyvendinimo ataskaitų,  per sutartyje nurodytą laiką, pareiškėjas privalės grąžinti lėšas.

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
  Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo  konkurso  „Sportas– ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašas.
  Paraiška (aprašo 1 priedas).
  Deklaracija (aprašo 2 priedas).
  Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas (3 priedas).

Taip pat pateikiama:
• teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija.
• laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas milda.laurutenaite@kksd.lt  tel. 8-5 2135401
Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas vita.bieliauskiene@kksd.lt  tel. 8-5 2336157PASIBAIGĘ KONKURSAI

- 2016 metų finansavimo konkursai


Atnaujinta: 2017-01-03 13:38:00

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai